1-رسيدگي به شكايات   46
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1396/3/8
2-صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی   18
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-G سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/9/15
3-تسهيل و ساماندهي فرآيند صدور مجوز كسب و كار   11
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/9/15
4-ارائه کلیه خدمات مشترکین   22
فاز خدمت: تعاملي نوع خدمت: G-C سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/8/22
5-درخواست فعال شدن تعرفه روز جمعه   9
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/6/6
6-پرداخت غیر حضوری از طریق پرتال شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان   70
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-C سطح خدمت: ملی تاریخ ویرایش: 1395/6/6
7-درخواست ملاقات با مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان   47
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-C سطح خدمت: ملی تاریخ ویرایش: 1395/6/6
8-درخواست احداث مولد مقیاس کوچک   13
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: ملی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
9-درخواست نصب،تغییر مکان و تست کنتور   10
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
10-صدور قبض مشترکین مصارف سنگین   19
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
11-درخواست تفکیک انشعاب   4
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
12-درخواست افزایش قدرت برق   7
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
13-درخواست خرید برق   5
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
14-درخواست همکاری در تعطیلات تابستانی   3
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
15-درخواست ادغام انشعاب   1
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
16-درخواست کاهش قدرت برق   2
فاز خدمت: تراكنشي نوع خدمت: G-G سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1395/2/8
17-اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان   2
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-B سطح خدمت: استانی تاریخ ویرایش: 1394/3/2
18-ارتباط با معاونین شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان   15
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-C سطح خدمت: ملی تاریخ ویرایش: 1394/3/2
19-پیگیری درخواستهای رسیده به شرکت برق منطقه ای   16
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-C سطح خدمت: ملی تاریخ ویرایش: 1394/3/2
20-پرسش و پاسخ مربوط به برق منطقه ای   9
فاز خدمت: اطلاع رساني نوع خدمت: G-G سطح خدمت: ملی تاریخ ویرایش: 1394/3/2
کل خدمات موجود:  1067

این صفحه در0.2813ثانیه بار گذاری شد